SUBHASTA DELS APROFITAMENTS CINEGÈTICS EN ELS MONTES Núm. 47 “RIEROL CEREZO”, Núm. 48 “EL QUEIXAL” I Núm. 49 “L'ESTONA”

L'objecte del present plec de condicions particulars tècnic – facultatives i plec de *clausulas administratives particulars, és regular l'activitat originada com a conseqüència de l'adjudicació d'un aprofitament cinegètic en una muntanya catalogada d'utilitat pública, en aquells conceptes tècnics que no contradiguin la legislació vigent.

L'aprofitament cinegètic es realitzarà en tota la superfície de la muntanya d'utilitat pública núm. 47 denominat “Rierol Cerezo”, núm. 48 denominat “El Queixal” i núm. 49 denominat “L'Estona”, pertanyents a l'Ajuntament de Castielfabib. L'aprofitament consistirà en la caça de les espècies cinegètiques en les quanties, modalitats i períodes establerts en el Pla Tècnic de Gestió Cinegètica (*PTOC) aprovat a aquest efecte.

L'execució de l'aprofitament es realitzarà amb estricta subjecció a les *clausulas contingudes en el present plec.

 

DESCARGA DE ARCHIVOS: