MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL TAXA CLAVEGUERAM

Conforme a l'article 54 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril i segons la proposta de Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, el Ple d'aquest Ajuntament, prèvia deliberació i per majoria,

ACORD

PRIMER. Aprovar la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per clavegueram, amb la redacció que a continuació es recull: «Article 5.- Quota tributària

1. La quota tributària corresponent a la concessió de llicència o autorització d'escomesa a la xarxa de clavegueram s'exigirà per una sola vegada i consistirà en la quantitat fixa de 200,00€.

2. Com vulgui que aquest municipi no té establert el servei de comptador per a cada usuari, la quota tributària a exigir per la prestació dels serveis de clavegueram es determinarà en funció de l'activitat que es desenvolupi en l'immoble, per quotes anuals, aplicant-se les següents quotes:

a. Habitatges: Per clavegueram a l'any 28,00.-€

b. Finques i locals no destinats exclusivament a habitatge: per clavegueram a l'any 28,00.-€

SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant exposició del mateix en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimin oportunes. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en la seu electrònica d'aquest Ajuntament [http://castielfabib.sedelectronica.es].

TERCER. Considerar, en el cas que no es presentessin reclamacions a l'expedient, en el termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article 17.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

QUART. Facultar a Alcalde - President per a subscriure els documents relacionats amb aquest assumpte”

I per deixar-ne constància, als efectes oportuns, emeto el present certificat amb el V. i P. del Sr. Alcalde, a Castielfabib, a 11 de setembre de 2020.

DESCARGA DE ARCHIVOS: