MODIFICACIÓ DE LA ORDENANAZA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE

Conforme a l'article 54 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril i segons la proposta de Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda, el Ple d'aquest Ajuntament, prèvia deliberació i per majoria,

ACORD

PRIMER. Aprovar la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua potable, amb la redacció que a continuació es recull: «Article 4t

1. La tarifa d'aquesta taxa serà la següent:

CONCEPTES-USOS PREU
Ús domèstic:   
Habitatges 70,00€
Usos comercials:   
Botigues 74,00€
Naus Industrials 74,00€
Bars 78,00€
Naus ramaderes 82,00€
Restaurants, albergs, hotels i hostals 86,00€

SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant exposició del mateix en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimin oportunes. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en la seu electrònica d'aquest Ajuntament [http://castielfabib.sedelectronica.es].

TERCER. Considerar, en el cas que no es presentessin reclamacions a l'expedient, en el termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article 17.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

QUART. Facultar a Alcalde - President per a subscriure els documents relacionats amb aquest assumpte”

DESCARGA DE ARCHIVOS: