Condicions en les quals han de desenvolupar-se els desplaçaments per part de la població infantil durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel *COVID-19.

  • Objecte.

Aquesta ordre té per objecte establir les condicions en les quals els xiquets i xiquetes podran realitzar desplaçaments fora del domicili durant la vigència de l'estat d'alarma i les seues possibles pròrrogues.
A l'efecte del que es preveu en aquesta ordre s'entendrà per xiquets i xiquetes les persones menors de 14 anys.

Paseo

  • Desplaçaments permesos.

1. S'habilita als xiquets i xiquetes, i a un adult responsable, a circular per les vies o espais d'ús públic, sempre que es respecten els requisits establits en aquesta ordre per a evitar el contagi.

Aquesta circulació queda limitada a la realització d'un passeig diari, de màxim una hora de duració i a una distància no superior a un quilòmetre respecte al domicili del menor, entre les 9.00 hores i les 21.00 hores.
 

  •  Requisits per a evitar el contagi.

1. El passeig diari haurà de realitzar-se com a màxim en grups formats per un  adult responsable i fins a tres xiquets o xiquetes.
2. Durant el passeig diari haurà de mantindre's una distància interpersonal amb tercers d'almenys dos metres.
Així mateix, haurà de complir-se amb les mesures de prevenció i higiene enfront del *COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries.

  •  Llocs permesos.

1. Es podrà circular per qualsevol via o espai d'ús públic, inclosos els espais naturals i zones verdes autoritzades, sempre que es respecte el límit màxim d'un quilòmetre respecte al domicili del menor.
2. No estarà permés l'accés a espais recreatius infantils a l'aire lliure, així com  a instal·lacions esportives.

  •  Adult responsable.

1. A l'efecte del que es preveu en aquesta ordre, s'entén per adult responsable aquella persona major d'edat que convisca en el mateix domicili amb el xiquet o xiqueta actualment, o es tracte d'un empleat de llar a càrrec del menor.
Quan l'adult responsable siga una persona diferent dels progenitors, tutors, curadors, acollidors o guardadors legals o de fet, haurà de comptar amb una autorització prèvia d'aquests.
2. És responsabilitat de l'adult acompanyant garantir que es compleixen durant la realització del passeig diari elsr *equisitos per a evitar el contagi previstos en l'article 3.

 

Descarga documentos
Descarga documentos