PROJECTE D'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TINENÇA D'ANIMALS DE COMPANYIA DE L'AJUNTAMENT DE CASTIELFABIB

Elaborat el text del projecte d'Ordenança Municipal reguladora de la tinença d'animals de companyia es publica en el Portal Web aquest Ajuntament, en el seu apartat de Seu Electrònica, a fi de donar audiència als ciutadans afectats i recaptar quantes aportacions addicionals puguin fer-se per altres persones o entitats durant el termini de trenta dies a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en la web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre

 

ANAR Al DOCUMENT EN SEU ELECTRÒNICA

DESCARGA DE ARCHIVOS