OBRA DE MILLORA D'ACCESSIBILITAT AJUNTAMENT DE CASTIELFABIB

L'obra plantejada consisteix en la redistribució de la planta baixa, on es formalitza l'accés a l'edifici, la zona d'atenció al públic, per a configurar-lo com un nou accés, ja que les dimensions on es localitza l'accés actualment no tenen les dimensions necessàries per a complir amb l'accessibilitat exigible, per a això s'iniciaran els treballs amb la demolició dels elements existents, *tabiquerías, instal·lacions, revestiments, fusteries, … D'altra banda, s'aprofitarà l'actuació per a dotar a l'edifici de condícia accessible amb el qual no compta en l'actualitat. Per això de la necessitat urgent d'adaptar l'edifici a les normatives d'accessibilitat vigents, i més tenint en quanta l'edat mitjana de la població del municipi.
Les actuacions inclouran íntegrament, així mateix, els mitjans auxiliars apropiats per a dur a terme la totalitat d'aquestes obres; la gestió de residus en tota l'obra i quants treballs resultin necessaris fins a la finalització d'aquesta. L'adjudicatari proveirà a la seva costa comptes memòries tècniques, butlletins d'enganxament i tots els documents que resultin precisos per a obtenció de totes les llicències i permisos que es requereixin per al lliurament de la instal·lació a l'administració totalment acabada, provada i en funcionament.

Entrar a la Plataforma de Contractació

licitación

DESCARGA DE ARCHIVOS