PROJECTE D'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS DE L'AJUNTAMENT DE CASTIELFABIB

Elaborat el text del projecte d'Ordenança Municipal reguladora de la tinença d'animals potencialment perillosos es publica en la Seu electrònica del portal Web d'aquest Ajuntament a fi de donar audiència als ciutadans afectats i recaptar quantes aportacions addicionals puguin fer-se per altres persones o entitats durant el termini de trenta dies a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en la web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

ANAR Al DOCUMENT EN SEU ELECTRÒNICA

 

DESCARGA DE ARCHIVOS